Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2014

Klik på dato og overskrift for at læse nyhederne i deres fuld længde.

10. januar

Ikke kritik af afslag på humanitær opholdstilladelse til HIV-smittet

Ombudsmanden kan ikke kritisere, at Justitsministeriet gav en HIV-smittet kvinde afslag på humanitær opholdstilladelse uden at undersøge, om hun kan få behandling i sit hjemland. Det er resultatet af en sag, som ombudsmanden for nylig har afsluttet.


16. januar

Folketingets Ombudsmand effektiviserer

Organisering og arbejdsgange har været under kritisk lup hos Folketingets Ombudsmand. Resultatet bliver bl.a. en helt ny struktur, der træder i kraft 1. februar 2014. Den nye organisering skal give de ca. 100 medarbejdere bedre mulighed for at behandle klager hurtigt, men også plads til i endnu højere grad at fokusere og gå i dybden, når en sag er principiel eller vigtig.


21. januar

Ombudsmanden: Vi skal også være hurtige i aktindsigtssager

Journalister og andre skal have hurtigt svar fra myndighederne, når de søger om aktindsigt. Det følger af den nye offentlighedslov. Nu varsler ombudsmanden også højere tempo, når han modtager klager over myndighederne i aktindsigtssager.


22. januar

Ombudsmanden tilfreds med udsigt til hurtigere behandling af førtidspensionssager

Københavnere, der har søgt om førtidspension i slutningen af 2012, kan som hovedregel forvente et svar inden udgangen af januar 2014. Og størstedelen af nye ansøgere kan forvente svar inden for tre måneder. Det skriver Københavns Kommune i en redegørelse til Folketingets Ombudsmand, som er tilfreds med, at der er fundet en løsning på de lange sagsbehandlingstider på førtidspensionsområdet.


27. januar

Ombudsmanden ind i sag om fikseret indsat

En mand, der er erklæret uegnet til fængselsstraf, har i flere måneder ventet i Vestre Fængsel på en plads i en særligt sikret retspsykiatrisk afdeling. Det fremgår af flere artikler i pressen. Folketingets Ombudsmand har netop bedt Kriminalforsorgen redegøre for forløbet, herunder hvor ofte og hvor længe manden har været fikseret.

...

Forholdene for psykiatriske patienter er udpeget som et tema for ombudsmandens tilsynsbesøg i 2014, hvor bl.a. tvang er i fokus.


30. januar

Ny PET-chef skal redegøre for medarbejdernes ytringsfrihed

Ombudsmanden har bedt den nye chef for Politiets Efterretningstjeneste om at uddybe nogle udtalelser, der fremkom under et interview, som blev offentliggjort på www.dr.dk/nyheder den 24. januar 2014.

I interviewet gav PET-chefen bl.a. udtryk for, at det er uacceptabelt, hvis medarbejderne går til pressen med forhold, der normalt skal løses internt i tjenesten.


3. februar

Ombudsmanden tilfreds med, at ATP genoptager omkring 100 sager

ATP genoptager nu ca. 100 sager, hvor seniorer mellem 60 og 65 år har gjort gældende, at de ikke har modtaget ATP’s breve om deres beskæftigelsesgrad. Derfor stopper ombudsmanden sin undersøgelse.

...

Folketingets Ombudsmand henvendte sig til ATP og Ankenævnet for ATP m.m. efter at have modtaget adskillige klager fra borgere over 60 år, der fortalte, at de ikke havde modtaget ATP’s breve med opgørelse af beskæftigelsesgrader og derfor ikke havde haft mulighed for at gøre rettidig indsigelse.


4. februar

Forsinket offentliggørelse af kritik af sundhedspersoner var særdeles beklagelig

Når en sundhedsperson får kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn for alvorlige eller gentagne forsømmelser, skal kritikken offentliggøres på internettet med bl.a. sundhedspersonens navn. Ombudsmanden kritiserer nu, at nogle afgørelser først er offentliggjort, op til 1½ år efter at afgørelsen er truffet.


25. februar

Nye instrukser skal sikre døende spædbørn efter tidlig fødsel eller abort fornøden omsorg

Alle landets fødeafdelinger har nu lokale instrukser for, hvordan sundhedspersonalet skal yde omsorg for ”levendefødte, uafvendeligt døende spædbørn” efter ekstremt tidlige fødsler eller aborter. Det har Sundhedsstyrelsen oplyst over for ombudsmanden, der rejste sagen i foråret 2011.


11. marts

Ombudsmand: Alle regler skal følges, når demente holdes inde

Når en dement plejehjemsbeboer ikke længere for står, at hun f.eks. skal have sko og overtøj på om vinteren, må personalet beskytte hende. Det kan bl.a. ske ved at opsætte en særlig døråbner, så kvinden ikke kan gå ud. Den slags indgreb er udtryk for omsorg, men samtidig også brug af magt, der kræver, at både personale og kommune lever op til en række regler. At det ikke altid sker, fremgår af en sag, som ombudsmanden rejste efter et tilsynsbesøg på et plejehjem i Esbjerg.


13. marts

Ikke aktindsigt i særlige rådgiveres bistand til ministrenes partipolitiske arbejde

En særlig rådgiver har mulighed for at bistå en minis ter i partipolitisk arbejde, også selv om rådgiveren er lønnet af ministeriet. I de tilfælde er der ikke aktindsigt i den særlige rådgivers arbejde.

Det illustreres af en ny udtalelse fra ombudsmanden om to sager, hvor journalister ikke fik lov til at se mails om øremærket barsel afsendt af  skatteministerens særlige rådgiver.


21. marts

Ombudsmanden: Ingen undersøgelse af Patientombuddet

Folketingets Ombudsmand vil ikke på nuværende tidspunkt iværksætte en større undersøgelse af Patientombuddet. Det har ombudsmanden svaret Lægeforeningen, efter at foreningen i et brev til ombudsmanden har peget på en række fejl hos Patientombuddet og opfordret ombudsmanden til at gennemføre en generel undersøgelse af sagsbehandlingen i Patientombuddet.


28. marts

Ombudsmandens internationale arbejde i 2013

Folketingets Ombudsmand offentliggør for første gang en samlet rapport om det internationale arbejde i året, der er gået.


7. april

Alvorlig kritik af psykiatrisk center for at tvinge dreng i skole

En 9-årig psykisk syg dreng med autisme, der opholdt sig i gården på Bispebjerg Børne- og Ungdomspsykiatriske Center, nægtede at komme indenfor til undervisningen på den interne skole. Derfor tog to ansatte fat i drengen og trak ham ind, mens han satte sig til modværge.

Situationen fremgår af en netop offentliggjort redegørelse fra Folketingets Ombudsmand og kaldes meget kritisabel.


11. april

Ombudsmanden undersøger forhold for psykisk syge i Vestre Fængsel

Folketingets Ombudsmand har bedt Direktoratet for Kriminalforsorgen og Københavns Fængsler om at udtale sig nærmere om forholdene for indsatte

med psykisk sygdom på Vestre Fængsels hospitalsafdeling, Vestre Hospital.


14. april

Ombudsmand alvorligt bekymret for kommunal spareplan for anbragte børn

En intern spareplan på anbringelsesområdet i Guldborgsund Kommune får nu ombudsmanden til i alvorlige vendinger at advare om risikoen for, at børnenes rettigheder ikke respekteres.


22. april

Ombudsmanden kan fremover behandle aktindsigtsklager over KL og Danske Regioner

Ombudsmanden har besluttet at inddrage KL og Danske Regioner under sin virksomhed på de områder, hvor den nye offentlighedslov også dækker de to foreninger.


24. april

Ombudsmanden ser på privatskolebørns rettigheder

Har børn på private grundskoler ret til at blive hørt, inden skolen træffer afgørelse om at bortvise og udskrive dem? Det spørgsmål har Folketingets Ombudsmand nu bedt Undervisningsministeriet om at overveje.


29. april

Kommuner skal have god grund til at forbyde borgere adgang

Hvis en kommune vil give en borger forbud mod at møde op hos kommunen – et såkaldt fremmødeforbud – kræver det vægtige grunde. Det viser en ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand i en sag, hvor en kommune flere gange havde givet en borger et sådant forbud, bl.a. med henvisning til medarbejdernes tryghed.


2. maj

Ombudsmand afslutter sag om ytringsfrihed i PET

Det var ikke et forsøg på at begrænse de ansattes ytringsfrihed, da den nye chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET) i et DR-interview i januar gav udtryk for, at det var uacceptabelt, hvis medarbejderne gik til pressen og fortalte om ting, der normalt skal løses internt i tjenesten.


6. maj

Ombudsmanden afviser klage over oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol

Ombudsmanden har besluttet ikke at indlede en undersøgelse af Erhvervs- og Vækstministeriets oplysningskampagne om folkeafstemningen den 25. maj 2014 om EU-patentdomstolen, herunder af spørgsmålet om regeringens brug af embedsapparatet. Det fremgår af et svar, som ombudsmanden har sendt til klageren.


8. maj

Ombudsmand stopper undersøgelse af forhold på Regionshospitalet Holstebro

Folketingets Ombudsmand er tilfreds med de oplysninger, han har fået fra Region Midtjylland om forholdene for psykiatriske patienter på Regionshospitalet Holstebro. Han foretager sig derfor ikke mere i sagen.


13. maj

Skarp kritik af censur mod DR-studievært

Danmarks Radio kan i visse tilfælde have ret til at omplacere f.eks. studieværter, hvis de offentligt giver udtryk for markante personlige holdninger og på den måde skader Danmarks Radios upartiskhed. Men i en sag om studievært Adam Holm er Danmarks Radio gået helt galt i byen og har bl.a. iværksat censur i strid med grundloven. Det er de centrale budskaber i en redegørelse fra ombudsmanden om sagen.


20. maj

Store dele af ministerbetjeningsdokument var omfattet af retten til aktindsigt

Skattemyndighederne gik for vidt, da de helt und tog et notat fra SKAT fra aktindsigt efter den såkaldte ministerbetjeningsregel. Det viser en af de første ombudsmandssager om den mest kontroversielle bestemmelse i den nye offentlighedslov.


2. juni

Ombudsmanden deltager i folkemødet på Bornholm

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen diskuterer kontrollen af den offentlige forvaltning med rigsrevisor og Statsrevisorerne, når Hans Engell har magtens kontrollanter i krydsild.


6. juni

Ombudsmanden: Ikke tilstrækkeligt grundlag for at hemmeligholde MRSAoplysninger

Myndighederne havde ikke tilstrækkeligt grundlag for at hemmeligholde, hvilke svinebesætninger der er smittet med penicillin-resistente stafylokokker (MRSA). Det fremgår af en ny udtalelse fra ombudsmanden.


10. juni

Ombudsmanden glæder sig over, at spareplan for anbragte børn ikke blev gennemført

En omfattende spareplan på anbringelsesområdet i Guldborgsund Kommune fik for nylig ombudsmanden til alvorligt at advare mod risikoen for, at børnenes rettigheder ikke blev respekteret.

Nu har Guldborgsund Kommune underrettet ombudsmanden om, at spareplanen – der bl.a. havde som mål at hjemtage 30-40 procent af de børn, der var anbragt i plejefamilier – ikke bliver gennemført.


25. juni

Markant kortere sagsbehandlingstider i landbrugsstøttesager

Fødevareministeriets Klagecenters gennemsnitlige sagsbehandlingstider i landbrugsstøttesager er faldet markant i løbet af det seneste år. Det fremgår af en redegørelse, som Folketingets Ombudsmand har modtaget fra Fødevareministeriet.

...

I forbindelse med nogle konkrete sager blev ombudsmanden i løbet af 2010 opmærksom på, at Fødevareministeriets Klagecenter modtog et stærkt stigende antal klager i sager om landbrugsstøtte. De mange klager medførte en forventet sagsbehandlingstid på op mod 2 år. Ombudsmanden bad derfor Fødevareministeriet om at redegøre nærmere for udviklingen i sagsbehandlingstiderne og for initiativer, som skulle nedbringe sagsbehandlingstiden.


3. juli

Ministerium bør udlevere navne på medarbejdere

Navne på offentligt ansatte kan som udgangspunkt ikke hemmeligholdes. Heller ikke selv om de ansatte ikke har cheftitler. Det følger af offentlighedsloven og illustreres af en ny udtalelse, hvor Folketingets Ombudsmand skarpt kritiserer Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.


4. juli

Tidligere hemmelige advokater kan undtages fra aktindsigt

Identiteten på de såkaldt hemmelige advokater – ”tys-tys-advokater” – kan undtages fra aktindsigt, også når advokaterne ikke længere har denne funktion. Det har Folketingets Ombudsmand nu godkendt. De hemmelige advokater beskikkes i forbindelse med aflytninger og andre indgreb i meddelelseshemmeligheden i bl.a. sager om PETs efterforskning af terrorisme.


9. juli

Socialt udsat søskendepar blev svigtet af kommune

Folketingets Ombudsmand kritiserer skarpt, at to socialt meget udsatte børn alt for sent fik hjælp af deres kommune. Han kalder i sin udtalelse kommunens svigt ”fuldstændig uforsvarligt”.


23. august

Ombudsmand: Fokuser på de klassiske forvaltningsværdier

I en kronik i Berlingske i dag kommenterer ombudsmand Jørgen Steen Sørensen den aktuelle debat om ”normskred” i centraladministrationen i kølvandet på en række problematiske enkeltsager.


1. september

Ændret praksis for børn, der vil tilbage til Danmark

Udlændingemyndighederne har justeret vurderingen af, om udenlandske børn kan vende tilbage til Danmark, hvis de f.eks. har været på såkaldt genopdragelsesrejse i hjemlandet. Det sker, efter at ombudsmanden på eget initiativ rejste en sag om myndighedernes opfølgning på en højesteretskendelse fra november 2012.


2. september

Ombudsmanden intensiverer fokus på borgernes retssikkerhed i IT-systemer

Hvordan sikrer myndighederne, at det digitale restanceinddrivelsessystem EFI bliver indrettet, så sagerne behandles efter reglerne – f.eks. forvaltningslovens bestemmelser om ret til aktindsigt, partshøring og begrundelse? Det spørgsmål har ombudsmanden fulgt, siden loven om EFI blev vedtaget tilbage i 2005.

Ombudsmanden har nu – efter en meget lang proces, og efter at EFI delvist er sat i drift – modtaget en beskrivelse fra SKAT og Skatteministeriet, der er tilstrækkeligt dækkende. Samtidig med at ombudsmanden derfor slutter sagen, fremsætter han en række kritiske bemærkninger om myndighedernes manglende opmærksomhed på problemstillingen undervejs i systemudviklingen.


12. september

Udsigt til bedre forhold for indsatte med psykisk sygdom i Vestre Fængsel

Bedre faciliteter og bedre behandling af de indsatte med psykisk sygdom. Det har Vestre Fængsel stillet i udsigt, efter at Folketingets Ombudsmand to gange har været på tilsyn i fængslets hospitalsafdeling, Vestre Hospital, og efterfølgende spurgt ind til de indsattes forhold.


13. september

Ny afgørelse i MRSA-sag

...

Fødevarestyrelsen har nu orienteret ombudsmanden om, at der er truffet ny afgørelse i sagen, og at styrelsen har besluttet at give aktindsigt i MRSA-oplysningerne.

...

MRSA-oplysningerne er imidlertid ikke udleveret endnu. Det hænger sammen med, at Landbrug og Fødevarer efter afgivelsen af ombudsmandens udtalelse har anlagt sag mod Fødevarestyrelsen med påstand om, at oplysningerne ikke kan udleveres.


15. september

DR frafalder ledelsesreaktioner over for DR2-vært

En religionskritisk kronik af studievært Adam Holm, DR2, får ingen ledelsesmæssige konsekvenser for ham. Det skriver DR’s ledelse i et brev til Folketingets Ombudsmand.


16. september

Forening oprettet af kommuner omfattet af offentlighedsloven

Foreningen SBSYS, som er oprettet af en række kommuner og andre offentlige myndigheder, er omfattet af offentlighedsloven og dermed reglerne om aktindsigt. Det slår Folketingets Ombudsmand fast i en ny udtalelse.


17. september

Ministerbetjeningsregel kunne ikke bruges til at hemmeligholde oplysninger om flytning af Kystdirektoratet

Transportministeriet burde have brugt miljøoplysningsloven og ikke den nye offentlighedslov, da ministeriet behandlede en journalists anmodning om aktindsigt i dokumenter om flytning af Kystdirektoratet fra Transportministeriet til Miljøministeriet. Det er ombudsmandens konklusion i en ny udtalelse.

Udtalelsen har væsentlige konsekvenser, fordi betingelserne for at få aktindsigt er lempeligere i miljøoplysningsloven end i offentlighedsloven.


7. oktober

Ombudsmanden ser nærmere på ministeriernes brug af ministerbetjeningsreglen

Folketingets Ombudsmand har netop bedt samtlige ministerier om at opgøre antallet af aktindsigtssager, hvor de har brugt den såkaldte ministerbetjeningsregel. Ombudsmanden har samtidig bedt ministerierne om at oplyse, i hvor mange af disse sager de som led i meroffentlighed alligevel valgte at udlevere materialet.


7. oktober

Ombudsmanden har fået flere funktioner

Folketingets Ombudsmands beretning for 2013 er netop offentliggjort, og den giver for første gang et samlet overblik over det stigende antal opgaver, som ombudsmanden varetager.


27. oktober

Ombudsmanden undersøger ikke beslutning om at suspendere udlevering af MRSA-oplysninger

...

De tre journalister har efterfølgende klaget til ombudsmanden over beslutningen om at suspendere udleveringen af MRSA-oplysningerne. Ombudsmanden har besluttet ikke at undersøge dette spørgsmål.


3. november

Ombudsmandens kommentar til Skattesagskommissionens beretning

I anledning af Skattesagskommissionens beretning udtaler Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen:

”Jeg konstaterer, at skattemyndighederne ifølge Skattesagskommissionen har givet urigtige oplysninger til den tidligere ombudsmand i forbindelse med en sag om aktindsigt. (…)”


9. december

Ombudsmanden afventer Justitsministeriets undersøgelser i Eritrea-sagen

Folketingets Ombudsmand har besluttet ikke på nuværende tidspunkt at gå ind i den såkaldte Eritrea-sag. Det skyldes, at Justitsministeriet har oplyst, at ministeriet selv har iværksat undersøgelser af sagen.


10. december

Myndigheder får bedre juridisk hjælp til IT-systemer

En bred vejledningsindsats skal hjælpe offentlige myndigheder med at overholde forvaltningsloven og andre forvaltningsretlige krav, når de indretter IT-systemer. Det er resultatet af en sag, som Folketingets Ombudsmand har rejst.


16. december

Ombudsmanden rejser spørgsmål om forholdene for personer på tålt ophold i Center Sandholm

Der er grund til at gennemtænke, om det på alle punkter er nødvendigt at opretholde så belastende og begrænsende livsvilkår for personer på tålt ophold i Center Sandholm.

Det skriver Folketingets Ombudsmand i en redegørelse om tålt ophold, som han netop har offentliggjort og sendt til udlændingemyndighederne, Dansk Røde Kors og Folketinget. Redegørelsen bygger på ombudsmandens tilsynsbesøg i Center Sandholm sammen med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur.


17. december

Status i Eritrea-sagen

Justitsministeriet har i dag sendt Udlændingestyrelsens udtalelse af 16. december 2014 til ombudsmanden. (...)

Det fremgår af Justitsministeriets brev til ombudsmanden, at Justitsministeriet ikke ”på nuværende tidspunkt [vil] bede Udlændingestyrelsen om yderligere redegørelser om forløbet”. Justitsministeren har samtidig i en pressemeddelelse udtalt, at hun nu ”vil afvente ombudsmandens overvejelser”.

...

Ombudsmanden har (...) i dag bedt Justitsministeriet om udtrykkeligt at oplyse, om ministeriets brev betyder, at Justitsministeriet – som øverste ansvarlige myndighed på området – ikke finder grund til at foretage sig mere i forbindelse med Udlændingestyrelsens udarbejdelse af fact findingrapporten om Eritrea.