Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2014

GENNEMFØRTE TILSYNSBESØG I 2014

Gennemførte tilsynsbesøg i 2014Gennemførte tilsynsbesøg i 2014

EKSEMPLER PÅ VIGTIGE REAKTIONER I 2014

Mundtlige anbefalinger givet til institutionens ledelse

Forebyggelse af selvmord: Nogle institutioner er blevet anbefalet at udarbejde en instruks om, hvordan selvmord og selvmordsforsøg forebygges.

Vold og trusler: Der er givet anbefaling om mere systematisk at følge udviklingen i antal tilfælde af vold og trusler om vold.

Beskæftigelse og fritid: Det er blevet anbefalet at sikre, at brugerne tilbydes mindst samme tid udendørs som foreskrevet i de europæiske fængselsregler.

Langvarig fiksering: En institution er blevet anbefalet fremover at have mere fokus på statistikken for tvangsfiksering i mere end 48 timer.

Statistik: Det er blevet anbefalet, at institutionen løbende udarbejder og aktivt anvender statistik om anvendelsen af tvang på afsnitsniveau. Hensigten er at give ledelsen information om mønstre i og årsager til udført tvang for at gøre det muligt at nedbringe tvang.

Vejledning: Nogle institutioner er blevet anbefalet at skærpe fokus på, at brugerne får klagevejledning og får udleveret skriftlig vejledning. Hensigten er at sikre, at brugerne bliver behørigt vejledt.

Rettigheder: Der er givet anbefaling om at være opmærksom på muligheden for instruktion af personale gennem brug af huske-/tjeklister. På den måde kan institutionen sikre, at brugernes rettigheder varetages.

Dokumentation: Nogle institutioner er blevet anbefalet at skærpe fokus på udfyldelsen af detentionsrapporter og tvangsprotokoller.

 

Opfølgningsbesøg

Indgreb over for indsatte: Efter et tilsynsbesøg i Politigårdens Fængsel spurgte ombudsmanden, om der var behov for at formalisere beslutninger om forhøjet sikkerhedsniveau for visse indsatte – beslutninger, som efter det oplyste umiddelbart fik konsekvenser for de indsattes muligheder for aktiviteter og/eller social kontakt. Disse indsatte behandles nu som udelukket fra fællesskab, og ombudsmanden fulgte op på dette gennem et nyt besøg.

Personer på tålt ophold: Ombudsmanden havde brug for at følge op på et tilsynsbesøg i Center Sandholm, personer på tålt ophold, gennem et nyt besøg samme sted. Målgruppen for opfølgningsbesøget var personer, som i længere tid havde været på tålt ophold i Center Sandholm. FOB 2014-42.

 

Drøftelser med centrale myndigheder

Utilsigtede hændelser: På det årlige møde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse spurgte ombudsmanden, hvorfor sundhedspersonalet i f.eks. kriminalforsorgen og asylcentre ikke skal indberette utilsigtede hændelser ligesom personale i resten af sundhedssektoren. En utilsigtet hændelse kan f.eks. være fejl i forbindelse med medicinering. Ministeriet vil undersøge spørgsmålet.

Standardhusorden: Gennem tilsynsbesøg på psykiatriske afdelinger blev ombudsmanden opmærksom på, at der er stor forskel på indholdet af regler i afdelingernes husordner, og at der kan være tvivl om hjemmelen til flere af reglerne. På det årlige møde spurgte ombudsmanden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, om det ville være hensigtsmæssigt at udarbejde en vejledende standardhusorden. Ministeriet vil overveje dette.

Feedback på tvangsprotokoller: Brug af tvang på psykiatriske afdelinger skal skrives ind i afdelingens tvangsprotokol, og tvangsprotokollens oplysninger skal indberettes til Sundhedsstyrelsen. Under tilsynsbesøg fik ombudsmanden oplyst, at afdelingerne ikke fik feedback fra Sundhedsstyrelsen på indberetningerne, og han tog det op over for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministeriet vil tale med styrelsen om det.

 

Sager rejst på eget initiativ og høringer

Dementes rettigheder: Ombudsmanden rejste en sag om brug af særlige døråbnere i forlængelse af et besøg i et botilbud for blandt andre demente. Botilbuddet brugte de særlige døråbnere i en periode uden at have fået lov af kommunen. Da kommunen senere godkendte døråbnerne, meddelte kommunen ikke afgørelsen til nogen. Sagen blev afsluttet med kritik. FOB 2014-2.

Psykisk syge indsatte: Efter to tilsynsbesøg på Vestre Fængsels hospitalsafdeling, Vestre Hospital, har myndighederne nu besluttet at tage forskellige initiativer for at forbedre forholdene for psykisk syge indsatte – f.eks. at ansætte en områdeleder, som skal sikre, at de indsatte bliver aktiveret, at der bliver etableret et multirum og eventuelt et terapirum, samt at personalet bliver efteruddannet. Ombudsmanden har bedt om underretning for at følge processen.

Overførsel til psykiatrisk afdeling: Ombudsmanden har rejst en sag over for Direktoratet for Kriminalforsorgen, Region Hovedstaden og anklagemyndigheden om en indsat med alvorlig psykisk sygdom, som ventede længe på at blive overført til en psykiatrisk afdeling. Sagen er uafsluttet.

Mindreårige og kvinder: Tilsynsbesøg i fire anstalter for domfældte i Grønland førte til, at ombudsmanden spurgte Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgen i Grønland om, hvordan personalet håndterer mindreårige og kvinder, som opholder sig i anstalterne. Sagen er uafsluttet.

Rettigheder for detentionsanbragte: Efter et tilsynsbesøg i en detention uden fast bemanding i Grønland spurgte ombudsmanden Justitsministeriet, Rigspolitiet og Politimesteren i Grønland, om forholdene levede op til reglerne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Sagen er uafsluttet.

LÆS OGSÅ:

Tilsynsbesøg på voksenområdet i 2014 
Tilsynsbesøg på børneområdet i 2014 
Tilsynsbesøg på handicapområdet i 2014 
Tilsyn med tvangsudsendelser i 2014