Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2014

Folketingets Ombudsmand fører tilsyn med Rigspolitiets tvangsmæssige udsendelser af udenlandske statsborgere, som ikke har lovligt ophold i Danmark.

Ombudsmanden skal særligt påse, at udsendelserne sker med respekt for individet og uden unødig brug af magt. Ombudsmanden bedømmer således, om politiet følger gældende ret – herunder EU-retten og internationale menneskerettighedskonventioner – og god forvaltningsskik.

Ombudsmandens tilsyn er især koncentreret om en række opmærksomhedsområder: magtanvendelse, familiens enhed, udsatte grupper, forudgående kontakt og information, sikkerhedsvurderingen, afbrudte udsendelser og udsendelsesrapporten.

Som det fremgår af skemaet på de næste sider, har ombudsmanden i 2014 ikke udtalt kritik af politiets arbejde. Udsendelserne foregik med respekt for individet og uden unødig magtanvendelse.

Vi har i 2014 derudover gennemlæst 1.074 udsendelsessager fra 2013 med henblik på bl.a. at identificere alle sager med magtanvendelse. Ud af de 1.074 sager blev 49 sager udvalgt til nærmere gennemgang, heriblandt 30 sager, hvor det fremgik, at der havde været brugt magt. Vi har konstateret, at dokumentationen i et mindre antal af sagerne ikke lever op til de anbefalinger, som findes i de internationale og nationale retningslinjer for tvangsmæssige udsendelser, og at politiet i visse henseender ikke har fulgt den ulovbestemte retsgrundsætning om notatpligt. Selv om dette også var konklusionen i forhold til gennemgangen af sagerne fra 2011 og 2012, er der i 2013 sket en forbedring af Rigspolitiets dokumentation i forhold til de fleste fokusområder. Til forskel fra 2011 og 2012 er det i 2013 et flertal af sager, som lever op til standarderne for dokumentation, og dermed er det kun et mindre antal sager, som ikke indeholder en tilstrækkelig dokumentation i forhold til flere af fokusområderne.

Læs mere om ombudsmandens tilsyn med tvangsmæssige udsendelser på ombudsmanden.dk/udsendelser.

TILSYN MED TVANGSUDSENDELSER I 2014TILSYN MED TVANGSUDSENDELSER I 2014

TILSYN MED TVANGSUDSENDELSER I 2014

1) Udsendelse af udlændinge, der ikke udrejser frivilligt, kan enten ske ved en påset udrejse, hvor politiet overvåger udrejsen af landet, f.eks. ombordstigning i et fly eller på et skib, eller ved ledsaget udrejse, hvor politiet ledsager udlændingen ud af landet til udlændingens hjemland eller et tredjeland, hvor udlændingen har ret til at opholde sig.

LÆS OGSÅ:

Tilsyn i tal 
Tilsynsbesøg på voksenområdet i 2014 
Tilsynsbesøg på børneområdet i 2014 
Tilsynsbesøg på handicapområdet i 2014