Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2014

GENNEMFØRTE TILSYNSBESØG I 2014

GENNEMFØRTE TILSYNSBESØG I 2014

EKSEMPLER PÅ VIGTIGE REAKTIONER I 2014

Mundtlige anbefalinger givet til institutionens ledelse

Magtanvendelse: En række institutioner er blevet anbefalet at sikre, at medarbejderne får udleveret magtanvendelsesbekendtgørelsen, og at anbragte børn og unge samt forældremyndighedens indehaver bliver bekendt med reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen inklusiv reglerne om klageadgang. Der er også givet anbefalinger om at registrere og indberette til opholdskommunen og socialtilsynet, hvis en institution undersøger børnenes/de unges værelser. Det er desuden blevet anbefalet at sørge for, at der bliver udarbejdet lister over genstande, som bliver inddraget og tilbageholdt fra børn/unge, og at børnene/de unge får en kopi af listen.

 

Opfølgningsbesøg

Efter et besøg på opholdsstedet Fonden Kanonen udtalte ombudsmanden sig i oktober 2013 om opholdsstedets brug af såkaldt refleksionstid. Opfølgningsbesøget havde bl.a. fokus på, om opholdsstedet fortsat brugte refleksionstid i forhold til de unge. Sagen er ikke afsluttet.

 

Sager rejst på eget initiativ og høringer

Magtanvendelse mv.: Efter et besøg i den sikrede institution Koglen rejste ombudsmanden på eget initiativ en sag om visse af Koglens tiltag for at hindre indsmugling af bl.a. euforiserende stoffer i institutionen – f.eks. at vaske de unges tøj og inddrage deres jakker og sko. Herudover bad ombudsmanden myndighederne om at redegøre nærmere for hjemmelen til at låse de unge inde på deres værelser. Sagen er ikke afsluttet.

Handleplaner: Efter to tilsynsbesøg i plejefamilier rejste ombudsmanden på eget initiativ tre sager om manglende eller mangelfulde handleplaner. Sagerne er afsluttet med kritik af kommunen.

Vold i plejefamilie: Efter et tilsynsbesøg i en plejefamilie videreformidlede ombudsmanden til Socialtilsynet, at det ene af plejebørnene havde fortalt, at hun havde været udsat for vold i sin tidligere plejefamilie.

Interne skoler: Efter et tilsynsbesøg på et privat opholdssted med intern skole iværksatte ombudsmanden en undersøgelse af, om den interne skole levede op til reglerne om minimumsstørrelse (antal elever), om eleverne modtog den undervisning, de havde krav på, og om kommunen førte tilstrækkeligt tilsyn med skolen. Sagen er endnu ikke afsluttet.

Efter besøg på et andet privat opholdssted rejste ombudsmanden på eget initiativ en sag om kommunens tilsyn med stedets interne skole. Sagen blev afsluttet med kritik af kommunen for tilsynets hidtidige form og indhold.

Akut anbringelse: Efter et tilsynsbesøg på en døgninstitution iværksatte ombudsmanden en undersøgelse af, hvorfor nogle af børnene var blevet anbragt akut. En af sagerne blev afsluttet med kritik. FOB 2014-19.

Læs også:

Tilsyn i tal 
Tilsynsbesøg på voksenområdet i 2014 
Tilsynsbesøg på handicapområdet i 2014 
Tilsyn med tvangsudsendelser i 2014