Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2014

Det følgende indeholder nogle hovedtal for ombudsmandens sagsbehandling i 2014. På ombudsmanden.dk findes nær mere information om ombudsmandens arbejde og om de regler, der gælder for ombudsmandens virksomhed.

NYE SAGER

Sager oprettet i 2014

AFSLUTTEDE SAGER

Afsluttede sager

Hvad handlede sagerne om i 2014?

Hvad handlede sagerne om i 2014

 

Udfaldet af sager i 2013 fordelt på myndigheder mv.

Udfaldet af sager i 2013 fordelt på myndigheder mv.

Udfaldet af sager i 2013 fordelt på myndigheder mv.

Udfaldet af sager i 2013 fordelt på myndigheder mv.

Udfaldet af sager i 2013 fordelt på myndigheder mv.

Udfaldet af sager i 2013 fordelt på myndigheder mv.

Udfaldet af sager i 2013 fordelt på myndigheder mv.

 

Afvisningsårsager i 2014

1) Ombudsmanden må ikke gå ind i en sag, før alle administrative klagemuligheder er udtømt (ombudsmandslovens § 14). I sager, hvor der stadig er mulighed for at klage i det administrative system, sender ombudsmanden enten sagen videre til myndighederne eller henviser den, der har klaget, til selv at gøre brug af mulighederne for at klage i det administrative system. Ombudsmanden sender også sager videre til myndighederne af andre grunde. I 61 pct. af de sager, der blev afvist foreløbigt i 2014, sendte ombudsmanden (af forskellige grunde) sagen videre til myndighederne.

SAGSBEHANDLINGSTID

Sagsbehandlingstid
1) Som udgangspunkt finder realitetsbehandling sted efter en høring, hvor myndighederne får lejlighed til at udtale sig om sagen. Som realitetsbehandlede sager regnes også sager, som ombudsmanden rejser på eget initiativ, og tilsynssager mv. Det samme gælder sager, som myndighederne har genoptaget, efter at ombudsmanden har bedt om en udtalelse (30 sager i 2014). Hvis der ikke er udsigt til, at der vil blive udtalt kritik eller givet henstilling, kan ombudsmanden vælge at tage stilling til en klage uden høring af myndighederne ved en såkaldt afkortet realitetsbehandling. Som afkortede realitetssager regnes også sager, som ombudsmanden rejser over for myndighederne på eget initiativ, men som han afslutter uden at afgive en egentlig udtalelse, f.eks. på baggrund af myndighedernes svar. Afkortede realitetssager (i alt 208 sager i 2014) er reguleret i ombudsmandslovens § 16, stk. 2, og § 17, stk. 1.

ØVRIGT

I 2014 erklærede ombudsmanden sig inhabil i enklagesag. Folketingets Retsudvalg overdrog til landsdommer Henrik Bloch Andersen at behandle denne sag. Ombudsmandens kontor ydede sekretariatsbistand ved behandlingen af sagen.

Inatsisartut (det grønlandske parlament) overdrog i 2014 en sag til ombudsmanden som sætteombudsmand for Ombudsmanden for Inatsisartut. Færøernes Lagting overdrog ikke nogen sager til Folketingets Ombudsmand som sætteombudsmand for Lagtingets Ombudsmand i 2014.